1. A Kiều oán
  12
 2. Ẩm tửu khán mẫu đơn
  27
 3. Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt
  2
 4. Biệt Tô Châu kỳ 2
  3
 5. Bình Sái Châu kỳ 2
  1
 6. Dữ ca giả Hà Kham
  4
 7. Dữ ca giả Lai Gia Vinh
  2
 8. Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều)
  6
 9. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 1 (Tái bắc mai hoa Khương địch xuy)
  3
 10. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)
  3
 11. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 4 (Kim Cốc viên trung oanh loạn phi)
  2
 12. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)
  2
 13. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)
  5
 14. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 7 (Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ)
  5
 15. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)
  3
 16. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)
  3
 17. Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)
  2
 18. Dương liễu chi tam thủ kỳ 2 (Nghinh đắc xuân quang tân đáo lai)
  2
 19. Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)
  2
 20. Đạp ca hành kỳ 1
  4
 21. Đạp ca hành kỳ 2
  4
 22. Đạp ca hành kỳ 3
  5
 23. Đạp ca hành kỳ 4
  4
 24. Đáp hậu thiên
  3
 25. Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng
  2
 26. Đáp tiền thiên
  3
 27. Đăng Thanh Huy lâu
  2
 28. Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
  3
 29. Đê thượng hành kỳ 1
  2
 30. Đê thượng hành kỳ 2
  2
 31. Đê thượng hành kỳ 3
  2
 32. Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp
  3
 33. Hán Thọ thành xuân vọng
  6
 34. Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng
  6
 35. Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”
  9
 36. Hoạ Lệnh Hồ Sở công "Biệt mẫu đơn"
  3
 37. Hoạ Nghiêm cấp sự "Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên" kỳ 1
  2
 38. Hoạ Nghiêm cấp sự "Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên" kỳ 2
  2
 39. Hoài Âm hành kỳ 4
  2
 40. Hỗn thị trung trạch mẫu đơn
  4
 41. Hột na khúc kỳ 1
  2
 42. Hột na khúc kỳ 2
  2
 43. Huyền Đô quán đào hoa
  13
 44. Hữu sở ta kỳ 1
  2
 45. Hữu sở ta kỳ 2
  2
 46. Khuê oán từ
  9
 47. Kim Lăng hoài cổ
  1
 48. Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành
  2
 49. Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng
  24
 50. Kim Lăng ngũ đề - Thạch Đầu thành
  9
 51. Kinh Đàn Đạo Tế cổ luỹ
  2
 52. Kinh Môn hoài cổ
  2
 53. Ký Lý tư không kỹ
  3
 54. Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu
  2
 55. Lâu thượng
  2
 56. Tái du Huyền Đô quán
  10
 57. Tái tặng Lạc Thiên
  2
 58. Tam các từ
  1
 59. Tán Ưng Chuỷ trà
  4
 60. Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng
  1
 61. Tây Tái sơn hoài cổ
  8
 62. Thị đao hoàn ca
  7
 63. Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca
  2
 64. Thù Liễu Liễu Châu gia kê chi tặng
  2
 65. Thu phong dẫn
  13
 66. Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu "Dạ bạc Tương xuyên" kiến ký nhất tuyệt
  2
 67. Thu từ kỳ 1
  3
 68. Thu từ kỳ 2
  3
 69. Thục tiên chủ miếu
  7
 70. Thưởng mẫu đơn
  4
 71. Thưởng trà
  5
 72. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)
  5
 73. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)
  7
 74. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)
  5
 75. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)
  5
 76. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 5 (Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai)
  4
 77. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)
  4
 78. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)
  6
 79. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)
  4
 80. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9 (Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa)
  5
 81. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)
  10
 82. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 (Sở thuỷ Ba sơn giang vũ đa)
  5
 83. Trùng đáp Liễu Liễu Châu
  2
 84. Tuế dạ vịnh hoài
  7
 85. Tùng Tư độ vọng giáp trung
  4
 86. Tuý đáp Lạc Thiên
  3
 87. Vọng Động Đình
  2
 88. Vọng Phu sơn
  7
 89. Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử
  5