Nghìn trùng chén nổi vượt thương minh
Sơn thuỷ ngao du dưỡng tính tình
Rồng hiện đêm khuya đen nước biếc
Hạc bay thu sớm rợp đồng xanh
Thân không "bỉ ngã" quên quê quán
Lòng thấu "chân như" suốt kệ kinh
Trung Quốc những người theo Phật học
Mấy ai thấu triệt đạo tu hành

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)