Sông cuồn cuộn chừ nước bắn tung,
Bờ bắc xa chừ khó khơi thông.
Cắm gậy dài chừ ngọc đẹp thả,
Hà bá hứa chừ gỗ chẳng đủ.
Gỗ chẳng đủ chừ dân Vệ khốn,
Đốt tiêu điều chừ ôi chao lấy gì ngăn nước?
Chặt trúc rừng chừ bện đất che,
Tuyên Phòng xây chừ vạn phúc về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.