Thương cho ông từ nơi xa đến
Qua biển sông liên tiếp mấy ngày
Nhìn sơ biết khách nước ngoài
Nguyên Phù Tang đảo chuỗi dài biển đông

tửu tận tình do tại