Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống)
1 bài thơ
Tạo ngày 10/10/2013 20:33 bởi Vanachi, số lượt xem: 673
Lưu Quân 劉筠 (971-1031), thi nhân đời Bắc Tống, một thành viên của “Tây Côn thể”, tên chữ là Tử Nghi 子儀, người Đại Danh (nay thuộc Hà Bắc), tiến sĩ năm đầu Hàm Bình, làm Đại Lý bình sự, Bí các hiệu lý, quan đến Hàn lâm thừa chỉ kiêm Long Đồ các trực học sĩ. Ông thạo về văn từ câu đối, nổi tiếng ngang với Dương Ức, thời bấy giờ gọi là Dương-Lưu, xướng hoạ nhiều với Dương Ức, Tiền Duy Diễn. Trước tác của ông được sưu tập vào “Tây Côn thù xướng tập”. Tác phẩm có 4 quyển “Phì xuyên tập” đã thất lạc, nay trong “Lưỡng Tống danh hiền tiểu tập” còn một quyển “Phì xuyên tiểu tập”.