Nhờ gió xuân tuyết bay phấn chấn
Nhởn nhơ bay quanh quẩn không trung
Tụi bây nom tựa hoa vùng
Đua bay hớn hở ở trong Lạc thành

tửu tận tình do tại