Mây trắng về Lạc Dương đêm lặng
Những sao thưa hiu hắt trên thành
Nhạn bay cuối tiết thu xanh
Vạn nhà đập áo bồng bềnh trăng pha
Thương cho kẻ đường xa Châu Úng
Kẻ biệt ghềnh hoàng hộc Đông Ngô
Hỏi rằng thư gửi về đâu
Đông đoài hai xứ hai đầu nhớ mong

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.