Cách quan san không nghe tin tức
Đêm thu dài bao nỗi tương tư
Dế ngoài thềm nghẹn ngào u oán
Mái nặng nề bóng nguyệt phù hư
Nuối chí lớn mà lòng chưa toại
Khổ biết bao tóc trắng muộn phiền
Ngủ không được thơ ngâm đến sáng
Tiếng chày vang bốn phía láng giềng

tửu tận tình do tại