Lý Thiệp 李涉 năm sinh mất và tự không rõ, tự hiệu Thanh Khê Tử 清溪子, sống khoảng trước sau năm 806, người Lạc Dương. Ông thuở nhỏ làm khách ở Lương Viên, sau gặp loạn tránh xuống phương nam, cùng em là Lý Bột 李渤 cùng ẩn cư ở ngọn dưới Hương Lô, dãy Lư Sơn, sau ra làm quan. Đời Hiến Tông, ông làm Thái tử thông sự xá nhân, không lâu sau bị biếm làm Giáp Châu tư thương tham quân, ở đó 10 năm thì được tha về Lạc Dương, ở ẩn trong nhà nhỏ. Đời vua Văn Tông, ông làm Quốc tử bác sĩ, người đời gọi là Lý bác sĩ.