Mây xanh làn tóc cài kim tước
Liễu my sầu dúi hơi xuân mướt
Hương các khép phù dung
Bình sơn hoạ mấy trùng
Bình minh song lạnh buốt
Còn kết đồng tâm đốt
Phấn lệ hoen la y
Hỏi chàng ngày nào về ?

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.