Trăng thượng huyền sáng trưng một nửa
Mũi tên bay như lửa sao băng
Nhạn mang thư mất thăng bằng
Vượn kêu kinh hãi, chuyền nhăng trên cành

tửu tận tình do tại