Gió mạnh hay có cứng
Nước loạn biết trung thần
Dũng sĩ an giữ nghĩa
Trí thức cần có nhân

tửu tận tình do tại