Bóng xuân đẹp bờ đê thấm thoắt,
Hồn em buồn hiu hắt bấy lâu.
Lòng em tựa cánh nong nâu,
Cành dương lá biếc quen nhau bao ngày.
Hơi xuân ấm vườn tây quyến luyến,
Bới đầu cao khấp khiểng cùng đào.
Phượng rồng xa cách nơi đâu?
Liễu tơ bay loạn trời cao mịt mùng.
Tà huy rọi, hừng đông cứ ngỡ,
Giấc mộng tàn, còn được tiếng mơ.
Sầu đem lưới bủa san hô,
Trời cao biển rộng biết mô mà tìm?
Đai áo rộng vô tình chi lắm,
Mùa xuân xanh, trắng đẫm hơi thu.
Đá, son, trời cũng tịt mù,
Thiên lao cam chịu nhốt tù phách oan.
Thay áo kép áo đơn đem mặc,
Làn da thơm se sắt vòng tay.
Gió xuân chẳng xiết nỗi này,
Hoá thành luồng sáng biển tây bay về.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.