Không tài nhiều bệnh phận long đong
Danh hão biết đâu động Cửu Trùng
Phủi mũ thẹn vì pha trắng tóc
Lau gương hổ thấy giảm dung quang
Hướng tâm Bắc khuyết cỏ thơm chuộng
Dời mắt Nam san núi cũ trông
Cây quế lưu sao đành khách vụng
Cò bay bãi cát gặp nhau cùng

Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)