Bên đình xuân dục hoa hồng hết
Điệu múa bồi hồi
Lún phún mưa rơi
Chẳng nở đôi mày tạm lúc tươi

Lục song lạnh ngắt phương âm dứt
Hương ấn tàn rồi
Khốn nỗi tình hoài
Chợp mắt mơ màng mộng tới nơi

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.