Anh đào trơ trụi xuân đi mất,
Bướm chao cánh phấn bay đôi.
Quyên hờn bóng nguyệt phía tây chòi,
Rèm là móc ngọc,
Ảo não khói chiều rơi.

Ngõ nhỏ âm thầm người khuất cả,
Khói vương ngọn cỏ bời bời.
Lò hương chạm phượng vấn vương hơi,
Nắm lơi đai lụa,
Ngoảnh lại hận ngùi ngùi.

Du ư nghệ