Đuốc chuyển bồng xoay giấc mộng mau
Muốn tìm dấu cũ thấy người đâu
Trời ghen tâm nguyện chẳng chiều nhau

Hồ đợi nguyệt trơ dòng nước chảy
Lầu thưởng hoa ấy bóng dương chiều
Đăng lâm thấm áo lệ tuôn trào

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.