Hàng thông thưa soi hình bên suối
Hình ảnh này có tuổi ngàn năm?
Trăng in sóng nước lay nhăn
Ánh trăng soi lọt qua song vào nhà
Trước cảnh đó ngâm thơ trường khúc
Nhớ tới ông chẳng biết ý sao
Bình an chẳng lý do nào
Tới khi hứng hết, sầu nao lòng người.