Xứ rau tần trồng phong xanh mướt
Khách Sở trong ly biệt buồn đau
Tuỳ triều canh cải ra sao?
Xuôi nam bến Liễu sông đào mênh mông

tửu tận tình do tại