Đường Hoa Mai yên ổn,
Thượng thư về bắc phương.
Non sông muôn dặm khách,
Thôn xóm cây xanh đường.
Lục Giả thông Nam Việt,
Trương Khiên vượt Ngọc Quan.
Hoàng hoa ông thạo việc,
Mừng về gặp long nhan.

tửu tận tình do tại