Sương trùm hang động sáng lung linh,
Sâu chứa bao nhiêu hộc gió lành.
Cây núi chào xuân thêm đổi sắc,
Hoa rừng ngập lối chẳng hay danh.
Dòng trôi cỏ lướt theo về biển,
Đất níu cây ràng bước tới kinh.
May gặp "động thiên" ngày tháng rỗi,
Vào thăm cõi ngọc hỏi trường sinh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)