Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy mẹ dệt vải, thấy cha đi bừa
Thấy em mải miết xe tơ
Thấy cháu “i, tờ” ngồi học bi bô
Thì ra vâng lệnh Bác Hồ
Cả nhà yêu nước thi đua phen này


Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000