Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!


Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005