Vun trồng sâu chắc buổi đầu tiên
Dẫu bị cuồng phong gốc ngả nghiêng
Sẽ sớm trở về tươi tốt lại
Phụ hưng luôn có nhớ đừng quên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)