Cùng người đâu có ngại gian truân
Tìm kẻ giàu tiền lại có tâm
Tập họp trăm người không phải ít
Nhưng quân giặc mạnh gấp bao lần
Tới lui vạch kế không hề dễ
Lực lượng bảo toàn mới khó khăn
Những bọn đã trừ đều nhỏ bé
Quân thù còn ác mạnh muôn phần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)