Người nói mừng ta nhận việc quan
Ta rằng sớm biết buổi gian nan
Nếu gần lửa nóng thì rát mặt
Mà ẩn non sâu chắc đã toàn
Thề với tang bồng xin cố gắng
Già về đoán trước sẽ khang an
Tới khi trở lại làng Chân Mỹ
Vẫn dạy đàn sau giữ dạ son

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)