Đời có kẻ lắm điều,
Học rộng nhiều tri thức.
Chẳng biết bản tính mình,
Với đạo càng xa lắc.
Thực tướng nếu rõ rành,
Há mong cầu huyễn hoặc.
Một niệm rõ tự tâm,
Mở ngay cửa pháp thức.

Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)