Rỗi lên chơi Hoa Đỉnh
Chói lọi nắng nồng say
Bốn phương trời bát ngát
Hạc cùng mây trắng bay.

Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)