Nhà cỏ người quê ở
Trước nhà ít ngựa xe
Rừng sâu chim thích đến
Suối rộng cá ham về
Trái núi giắt con hái
Ruộng khe cùng vợ bừa
Trong nhà còn chi nữa?
Một giường đầy kinh thư.

Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)