Hàn Sơn chỉ mây trắng,
Tĩnh mịch chẳng bụi trần.
Trên cỏ xanh tĩnh toạ,
Đèn treo trăng một vầng.
Giường đá bên hồ biếc,
Hươu cọp đến làm thân.
U cư thân an lạc,
Mãi ở ngoài thế nhân.

Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)