Muốn ví việc sinh tử,
Như nước với băng thôi.
Nước đóng thành băng đó,
Băng tan thành nước trôi.
Đã chết thì lại sống,
Sinh tử lẽ thường thôi.
Nước băng không đối chọi,
Sinh tử đẹp cả đôi.

Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)