Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (58 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Choi Chung - 최충 (Thôi Xung, 崔沖)

11.00
984-1068, Hàn Quốc
1 bài thơ, 371 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/06/2017 15:23

Choi Jeong-rye - 최정례 (Thôi Chính Lễ, 崔正禮)

1955-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1636 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/01/2012 19:48

Choi Ji Won - 최치원 (Thôi Chí Viễn, 崔致遠)

857-908, Hàn Quốc
1 bài thơ, 636 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/05/2014 14:46

Chu Yo-han - 주요한

1900-1979, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1356 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2011 02:17

Chungdam - 충담 (Trung Đàm, 忠談)

?-?, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1063 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2011 03:59

Gyun Nyeo - 균여

923-973, Hàn Quốc
1 bài thơ, 211 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/06/2017 13:48

Han Woo - 한우 (Hàn Vũ, 寒雨)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 235 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/06/2017 06:51

Han Yong-un - 한용운 (Hàn Long Vân, 韓龍雲)

1879-1944, Hàn Quốc
80 bài thơ, 6257 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/08/2008 01:28

Heui Myeong - 희명 (Hy Minh, 希明)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 195 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 19:25

Ho Nansorhon - 허난설헌 (Hứa Lan Tuyết Hiên, 許蘭雪軒)

15.00
1563-1589, Hàn Quốc
7 bài thơ, 1755 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/04/2008 11:52

Trang trong tổng số 6 trang (58 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối