Ngày cuối tháng xuân tươi dáng vẻ
Người qua cầu vin bẻ liễu dương
Hàng năm đi lễ Phật đường
Không hay lộc khắp cành dương sinh rồi

tửu tận tình do tại