(Tặng Tưởng Du)
Bát Giác Trại phong ư nhất kiến,
Bất tri hà nhật hựu tương phùng.


(贈蔣瑜)
八角寨峰於一見 
不知何日又相逢。


Trên đỉnh Bát Giác Trại lần đầu gặp gỡ,
Không biết ngày nào sẽ lại gặp nhau.

Tưởng Du là nghiên cứu sinh Trường đại học sư phạm Quảng Tây. Bát Giác Trại là khu danh thắng nổi tiếng với cảnh đỉnh núi đá cao bị gió bào mòn ở Quảng Tây.