Thái Dịch bên đầm phơi ấn son
Hỏi ra mới biết đến thuyền con
Cầm tôn Thần tặng màu tơ gấm
Vũ lộ xuân về đẹp nước non
Anh vũ trèo trên chồi bóng rậm
Phượng hoàng đậu dưới cánh ngô giòn
Viên Lâm mộng tưởng tăng Kim Lũng
Hồng tía hoa thơm dọc lối mòn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.