Tháng hai sông Nhị trổ đầy hoa
Gió thổi tin xuân đến mọi nhà
Tâm sự trăm năm lời nguyện ước
Biệt tình muôn dặm chén quan hà
Chim bằng được lối vuơn cao cánh
Bóng ngựa qua cầu rong ruổi xa
Tựa cửa cầu mong an hảo sự
Cây tùng cành bách khí chan hoà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.