Mắt chong, đèn thắp đã lâu
Khí thu se lạnh, đêm thâu, canh dài
Cành ngô trăng rải bên ngoài
Lá ngô in sẫm, tối trời, bóng che

Nguồn: Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại