Tế Liễu quay về tướng Á Phu,
Dân, Nga thẳng trỏ cách mây mù.
Thiếu niên khăn đỏ đầy đường đón,
Nhìn nhận tỏ tường vẫn tướng xưa.

Nguồn: Kiến Văn Tiểu Lục, mục 4 "Thiên chương" (Văn thơ, Từ lệnh) trong "Lê Quý Đôn toàn tập", tập II, trang 186, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..