Đêm đêm rừng chớp nhoáng
Sáng sáng biển im lìm
Mây đỏ đùn đồng nội
Chân trần lội cát chìm
Quạt lông ba phần tục
Áo lót một vốc êm
Dưới gốc cây khô cháy
Đa đa hót êm đềm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)