Đêm trước biệt ly ngàn dặm
Xiết bao thương cảm
Đêm ngâm nung mộng lò hương khói
Bệnh nằm mắt trơ không nhắm
Bên giếng lá ngô rụng lắm
Trăng trong nước thẳm
Đêm khuya vẳng tiếng nhạn kêu sương
Toàn bât chấp người nghe thảm

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.