Chức quan bôn tẩu sau làn bụi,
Thấm thoát đời người dưới móc sa.
Mấy đoá hoa vàng trên lối cũ,
Vài hàng tóc trắng giục thân già.
Tang bồng duyên tốt, tâm đều lạnh,
Chung đỉnh triều xưa, mộng cũng qua.
Nghe tiếng nhà ai truyền ríu rít,
Đón xuân bờ liễu khắp nơi ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.