Cắp sách ôm đàn khắp bắc nam,
Lại theo xe trạm đến kinh thành.
Nghề xoàng lầm lỡ cầu danh hão,
Đường hiểm quanh co dám bước nhanh.
Chén rượu đất trời lòng rộng mở,
Non sông đầu ngựa mắt già quang.
Liễu đình trịnh trọng chia tay biệt,
Hẹn gặp năm sau bàn luận văn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.