Cửa trời mũ trãi vẻ xênh xang
Ơn chúa rong chơi tuổi tráng cường
Câu cũ từng quen chăm phủ dụ
Chức nay chẳng thẹn quý tuần lương
Chín thu nắng gió ưng tung cánh
Muôn dặm mây xanh nhạn xếp hàng
Kinh khuyết ví ai thăm hỏi tới
Râu dài đốm tuyết, tóc pha sương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)