Thành vững hào sâu xong việc rồi
Cuối xuân ruổi ngựa bụi tung trời
Theo xe chớ ngại ơn chưa khắp
Nghiêng lọng cùng ta chén rượu vui
Đỉnh Ngự gió hè phơ phất thoảng
Nguyệt hồ nước biếc sóng trong trôi
Chia tay này chớ xem thường nhé
Giúp rập hiên hoè tỏ rạng tài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)