Thước báo xuân sang, đẹp giảng đường
Phượng mang tờ lệnh cửa son vàng
Bút nhuần mưa hoá, đường mây mở
Vó ngựa roi vung, nắng rỡ ràng
Chớ nói rừng văn xem Bắc đẩu
Hãy trông hồ nước tiếp Thiên hoàng
Trong kinh, bạn cũ ai thăm hỏi
Kẻ sĩ ngày xuân tới huyện trường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)