Trời còn để phúc giúp văn nhân
Thọ tám ngàn năm mới bảy tuần
Sừng sững thân tùng trong tuyết giá
Rờn rờn sắc cỏ giữa trời xuân
Chén hà, vui ngắm con gia giáo
Gương tuyết, mừng trông vợ tảo tần
Đường cúc, mới ban, vừa học múa
Chúc thầy cùng chúc đấng gia thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)