Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Quá Nam Kinh đề Báo Ân tháp

Hoãn bộ sơ tằng thấu cửu tằng
Nhất tằng hạo khí nhất chưng chưng
Dục vương sinh ý Tam Thừa hội
Vĩnh Lạc bà tâm bách xích lăng
Thân ý bạch vân nghi đào khách
Y phiêu loạn nhự học nhàn tăng
Minh triều bào khí cừ cô tại
Thục nhã kham hưu khiếu thế hưng

Chậm rãi bước lên một tầng rồi lên hết cả chín tầng
Tầng nào cũng thấy rừng rực hào khí linh thiêng
A Dục vương ý tốt mở hội Tam Thừa
Vua Vĩnh Lạc từ tâm tựa trăm thước cao
Dựa lưng mây trắng ngỡ mình là khách ngoài Bồng Đào
Sợi tung áo vải muốn học theo nhà sư an nhàn
(Tháp này) là di sản quý báu nhất của triều Minh còn lại nơi đây
Ngựa Thục thôi kêu hý đời hưng suy

Đủ cả chín tầng đã bước lên
Không trung rừng rực khí linh thiêng
Tam Thừa thuận ý vua A Dực
Vĩnh Lạc từ tâm bậc thánh hiền
Lưng tựa tường mây ngờ khách mộng
Sợi tung áo vải học sư thiền
Tháp là di sản triều Minh trước
Ngựa Thục không còn báo biến thiên

 


Nguồn: "Mặc Trai sứ tập", NXB Văn học, 2009. Thơ Đinh Nho Hồng.