Đủ cả chín tầng đã bước lên
Không trung rừng rực khí linh thiêng
Tam Thừa thuận ý vua A Dực
Vĩnh Lạc từ tâm bậc thánh hiền
Lưng tựa tường mây ngờ khách mộng
Sợi tung áo vải học sư thiền
Tháp là di sản triều Minh trước
Ngựa Thục không còn báo biến thiên