Kim Lăng Kim Trấn cổ xưa
Chất “kim” thấm đậm bao thu đất này
Cảnh quang phong tục đổi thay
Còn đâu áo mũ những ngày xa xưa
Chớ buồn tiếng quạ dưới hồ
Quạt tay, ít dịp ngâm thơ bên lầu
Hào đây, Song Tạ còn đâu
Lấy ai quất ngựa dẫn đầu ba quân