Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ
Tạo ngày 09/10/2008 07:48 bởi Vanachi, số lượt xem: 1575
Đỗ Thường 杜常 tự Chính Phủ 正甫, người Vệ Châu đời Đường Mạt, làm quan đến Công bộ thượng thư. Thơ còn một bài.