Yên Sơn quế đỏ lại hồi sinh
Mừng thấy Trương, Lương họ vẫn còn
Danh tốt hai đời nêu Nhạn Tháp
Việc hay một cửa ngập Long Môn
Lộ không Hồi, đẹp khó nối tiếp
Tích có Sâm, đạo càng thêm tôn
Tư văn trời đất chưa thu lại
Ngôi trạng cha dành để lại con